Kubital Tunel Sendromu

Kubital Tunel Sendromu

KÜBİTAL TÜNEL SENDROMU

Anatomi: Ulnar sinir medial epikondil arkasındaki oluktan geçtikten sonra fibroosseöz tünel olan kübital tünelden ön kola girer. Tünelin çatısı, humerusun medial epikondilinden ulnanın olekranon proçesine uzanan, fleksör karpi ulnarisin iki başı arasındaki aponevroz birleşimle oluşur.Dirsek fleksiyona geldiğinde tünelin çapı küçülür.

Etiyoloji: travma, idiopatik, artrit, dirseğe dayanma alışkanlığı ve dirsek ekleminin ganglion kistleri.

Klinik:Semptomların başlangıcı genellikle sinsidir.Erkekler daha sık etkilenir (3:1).Bireylerin %12’sinde semptomlar iki taraflıdır. En sık 30-60 yaşında görülür. Eski travmaya bağlı dirsekte deformite olması predispoze faktördür. 4. ve 5. parmakta parestezi en sık semptomdur.Semptomlar dirseğin uzun süre fleksiyonda kullanımı ile şiddetlenir.KTS’nin tersine ağrı nadirdir. Dirsek ve ön kol medialinde nadiren az miktarda yanma olabilir. Ulnar sinir dirsekte, duyu lifinden daha fazla motor lif içerir. Bu nedenle klinik tablonun önemli bir kısmını kasta güçsüzlük oluşturur. Atrofi özellikle interosseöz kaslarda olabilir. Duyu kaybı (dokunma ve ağrı), 5. parmak ve 4. parmak medialinde tespit edilebilir.İnterosseoz, hipotenar,medial iki lumbrical ve adductor pollicis kasında değişik derecede kuvvet kaybı tespit edilebilir.Fleksör karpi ulnaris ve fleksör digitorum profundusun medial yarısında nadiren kuvvetsizlik olabilir.Ulnar oluk üzerinde tinel bulgusu pozitif olabilir. Dirseğin palpasyonu ile ağrı uyarılabilir.

el_4.jpg

Şekil: Semptomların dağılımı

Teşhis: Dirsek 70-90º fleksiyonda EMG yapıldığında dirsek seviyesinde ulnar sinirde iletim hızının yavaşladığı tespit edilir.

Ayırıcı tanı: Servikal radikülopati, siringomyeli, tümör, Guyon kanal send., TÇS.

Tedavi: Cerrahi indikasyon;progressif motor ve duyu değişikliği,belirgin motor defisit,kapalı travmadan sonra motor ve duyu defisitinin düzelmemesi, tedaviye dirençli parestezi. Ulnar sinirin anterior transpozisyonu veya kubital tünelin basit dekompresyonu, nadiren medial epikondilektomi yapılır.

el_5.jpg

Şekil: Sinirin basit dekompresyonu

UYARI!..
Bu broşür hastaları bilgilendirmek için şu anki bilgilere göre genel uygulamaları içerecek şekilde hazırlanmıştır. Daha fazla bilgi için doktorunuzla görüşünüz